1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม ดาวน์โหลดฟอร์ม เอกสารตัวอย่าง
2. ต้นฉบับหรือสำเนาใบรายงานแพทย์ที่ระบุ อาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษาพร้อมประกับตราโรงพยาบาล (ฉบับจริง) เอกสารตัวอย่าง
3. ผลการตรวจติดเชื้อโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการ (Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือโรงพยาบาลในประเทศไทย ฉบับจริง เอกสารตัวอย่าง
4.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง) เอกสารตัวอย่าง
5. สำเนาหน้าบัญชีรนาคารของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง) เอกสารตัวอย่าง
*************************
กรณีเข้ารับการรักษาในระuu Home Isolation & Community Isalation
หากไม่มีพรับรองเพทย์สามารถให้เพียงอกสารแสดงผลการติดเชื้อ
แบบ RT-PCR จากหน่วยง วยงานที่ได้รับการรับรองจาก กรนวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้


1. สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล
(รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประกับตราโรงพยาบาล) เอกสารตัวอย่าง
2. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายหรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
(รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประกับตราโรงพยาบาล) เอกสารตัวอย่าง
3. การเคลมเงื่อนไขนี้จำเป็นต้องส่งเอกสาร (ฉบับจริง) ไปตามที่อยู่ของบริษัทประกัน (ฉบับจริง) ไปตามที่อยู่ของบริษัทประกัน
*************************
กรณีข้าการรักษาในระJu Home Isolation & Community Isolation
สามารถใช้อกสารใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกได้


1. สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล
(รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประกับตร้โรงพยาบาล) เอกสารตัวอย่าง
2.สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายหรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
(รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล) เอกสารตัวอย่าง
*************************
กรณีผ้าการรักษาในระมบ H Home Isolation & Comm nmunity Isolation
บริษัทประกันจะจ่ จ่ายค่าชตเชย ให้เพาะเทลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง
ตามประกาศของกระทรวงสารารณะสุข เช่น ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ผู้มีภาวะอ้วน (ด้ชนีมวลกายมากกว่า 30 หรือน้ำหนักตัวมากกว่า 90 กิโลกรรม)
ผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคปอดอุดต้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD Stage 3,4)
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
หรือโรคอื่นๆตามดุลพินิจของแพทย์ โดยจะจ่ายค่าชดเชยให้ไม่เกิน 14 วัน


1. สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล
(รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราโรงพยาบาล) เอกสารตัวอย่าง
2 สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
(ประทับตราในทะเบียนบ้านกรณีเสียชีวิต)
3. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์
(รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)
4. สำเนาหน้าบัญชีนาคารของผู้รับผลประโยชน์
(รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)
5. สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต) (กรณีเสียชีวิต)
(รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)
6. การเคลมเงื่อนไขนี้จำเป็นต้องส่งเอกสารฉบับจริง ไปตามที่อยู่ของบริษัทประกัน
*************************
กรณีเข้าการรักษาในระบu Home Isolation & Community Isolation
ใช้เอกสารใบรายงานแพทย์ที่ระบุว่าการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ
ภาวะโคม่าและ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว
ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด
เลขที่ 48/4 หมู่ 17 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงศาลารรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170
ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม
@easyinsure


บริษัทประกันภัยจะใช้เวลาในการพิจารณา
ภายใน 20-30 วัน (ขยายเวลาไม่เกิน 90 วัน)
นับตั้งแต่วันที่ได้เอกสารครบถ้วน ชัดเจน!!
Alt Text!