P0086

บ.วิริยะ,บ.กรุงเทพ,บ.เอ็มเอสไอจี Isuzu Mu-x,Mitsubishi Pajero,Toyota Fortuner เบี้ยเริ่มต้น 1,490/เดือนสูงสุด 10เดือน

บ.วิริยะ,บ.กรุงเทพ,บ.เอ็มเอสไอจี

ซ่อมอู่ เบี้ยเริ่มต้น 14,900 บาท

ประเภทประกัน
: ประกันชั้น 1
ประเภทการซ่อม
: อู่
อายุการใช้งาน
: ไม่เกิน 15ปี
ค่าเสียหายส่วนแรก
: 0

ความคุ้มครอง

รถของคุณ

คุ้มครองรถชน รถหาย ไฟไหม้

ตามทุนประกันภัย บาท/ครั้ง

บุคคลในรถของคุณ

ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและ
ค่ารักษาพยาบาล(5 ที่นั่ง)

สูงสุด 200,000 บาท/ครั้ง (วิริยะ) // 100,000 บาท/ครั้ง (กรุงเทพ,MSIG)

บุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท/คน (วิริยะ,กรุงเทพ) // 500,000 (MSIG)

สูงสุด 10,000,000 บาท/ครั้ง

ทรัพย์สิน/รถบุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองวงเงิน

วงเงิน 5,000,000 บาท/ครั้ง (วิริยะ) // 2,500,000 (กรุงเทพ,MSIG)

ประกันตัวผู้ขับขี่

ให้ความคุ้มครองวงเงิน

สูงสุด 200,000 บาท/ครั้ง (วิริยะ) // 250,000 (กรุงเทพ) // 300,000 (MSIG) บาท/ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือเงื่อนไข

  1. ทุนประกันขึ้นกับมูลค่ารถโดยอ้างอิงจากยี่ห้อ รุ่น และราคาตลาด ณ ปัจจุบัน
  2. ยี่ห้อ,รุ่น,ทุนประกัน,เบี้ย,อายุรถ,ความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับแต่ละแพ็คเกจ ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-801-9000
  3. รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายบริษัทฯ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนรับประกันภัย

รายละเอียดเบี้ยประกันชั้น 1 บ.วิริยะ อายุรถที่รับ 6-15 ปี

รายละเอียดเบี้ยประกัน

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษี อากร ไม่รวม พ.ร.บ.)

รุ่นรถ ขนาดรถยนต์ ทุนประกันภัยต่ำ-สูง เบี้ยประกันภัย
ISUZU MU-X ไม่เกิน 2,000 CC 200,000 290,000 18,000
300,000 390,000 18,500
400,000 490,000 19,000
500,000 590,000 19,500
600,000 790,000 20,500
800,000 1,000,000 21,500
เกิน 2,000 CC 300,000 390,000 19,000
400,000 490,000 19,500
500,000 590,000 20,000
600,000 790,000 21,000
800,000 1,000,000 22,000
1,050,000 1,250,000 23,000

รายละเอียดเบี้ยประกันชั้น 1 บ.เอ็มเอสไอจี SUV EASY อายุรถที่รับ 2-12 ปี

รายละเอียดเบี้ยประกัน

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษี อากร ไม่รวม พ.ร.บ.)

อายุรถ ทุนประกันภัยต่ำ-สูง เบี้ยประกันภัย
อายุรถ 2-5 ปี อายุรถ 6-12 ปี
MITSUBISHI PAJERO SPORT 300,000 800,000 14,900 14,900
810,000 1,100,000 15,900
1,110,000 1,500,000 16,900
1,510,000 1,700,000 18,400

รายละเอียดเบี้ยประกันชั้น 1 บ.กรุงเทพ อายุรถที่รับ 2-12 ปี

รายละเอียดเบี้ยประกัน

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษี อากร ไม่รวม พ.ร.บ.)

รุ่นรถ อายุรถ ทุนประกันภัยต่ำ-สูง เบี้ยประกันภัย
TOYOTA FORTUNER 2-5 ปี 510,000 800,000 15,900
810,000 1,000,000 16,500
1,050,000 1,200,000 17,000
1,250,000 1,400,000 17,500
6-12 ปี 300,000 500,000 15,000
510,000 800,000 15,900
*** ใช้ได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง***

รุ่นรถที่รับประกันภัย

  • ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น

**หมายเหตุ ต้องการทราบทุนประกันหรือรายละเอียดเพิ่มเติม รบกวนติดต่อพนักงานขาย 02-801-9000

Alt Text!