Chat with us, powered by LiveChat

ใบขับขี่สากล คืออะไร ทำที่ไหน และใช้เอกสารอะไรบ้าง

ใบขับขี่สากล หรือ ใบขับขี่ระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษ International Driving Permit คือ ใบอนุญาตขับขี่ในต่างประเทศ ซึ่งจะต้องใช้ควบคู่กับใบขับขี่ภายในประเทศ เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถขับรถออกนอกประเทศได้อย่างถูกกฎหมาย

 24,440 total views

Read more