Tag Archives: กรองอากาศรถยนต์

กรองอากาศรถยนต์

6 ขั้นตอนล้างทำความสะอาด กรองอากาศรถยนต์ ด้วยตนเองง่ายๆ

กรองอากาศรถยนต์ คือ อุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งไว้ระหว่างช่องดูดอากาศเข้าเครื่องยนต์ ทำหน้าที่กรองฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆ เพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าสู่เครื่องยนต์ โดยฝุ่นจะติดเกาะตามกรองอากาศ ซึ่งถ้าหากเราไม่ล้างทำความสะอาด จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของกรองอากาศลดลง และทำงานไม่เต็มที่ส่งผลต่อเครื่องยนต์ในระยะยาว

Loading