Chat with us, powered by LiveChat

ภัยธรรมชาติแบบไหนที่บริษัทประกันภัยรถยนต์คุ้มครอง และไม่คุ้มครอง

ภัยธรรมชาติ คือ ภัยอันตรายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป อาทิเช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติภัย ทุกรูปแบบย่อมส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน นับวันภัยธรรมชาติยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และไม่อาจควบคุมสถานการณ์ได้ ดังนั้นเมื่อเราทำประกันภัยรถยนต์เพื่อคุ้มครองเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ไปดูกันว่าแบบไหนประกันคุ้มครองและแบบไหนประกันไม่คุ้มครองกันเลย

 1,108 total views,  2 views today

Read more