ข้อดีข้อเสีย ประกันสุขภาพ

ข้อดี – ข้อเสีย ประกันสุขภาพ ที่ทุกคนควรรู้เอาไว้

 ประกันสุขภาพ

คนไทยทุกวันนี้มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ พนักงานบริษัทเอกชน  ทำงานโรงงาน ขับแท็กซี่ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือแม้แต่ฟรีแลนซ์ ฯลฯ ซึ่ง แต่ละสาขาอาชีพก็มีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน ส่วนหนึ่งก็มาจากรายได้ที่แตกต่างกันด้วย สิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลก็ต่างกัน เช่น ข้าราชการ ก็จะได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลฟรี  พนักงานษริษัทเอกชน หรือผู้ประกันตน กับ ประกันสังคม ก็จะได้รับการรับสิทธิ์จากประกันสังคม ส่วนประชาชนทั่วไป ก็จะได้รับสิทธิ์การรักษาจากบัตรทอง ซึ่งแน่นอนว่าการให้บริการย่อมแตกต่างกัน ทำให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพ

จึงทำให้หลายคนหันไปสนใจทำ ประกันสุขภาพ กันมากขึ้น เพราะการทำประกันสุขภาพ จะได้รับการดูแลและเอาใจใส่เป็นพิเศษ  ถึงแม้ว่าจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน หากเกิดไม่สบายเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุก็จะได้รับความคุ้มครองตามวงเงินที่ทำประกันไว้ จึงทำให้ประกันสุขภาพเป็นอีกทางเลือกของประชาชนที่ต้องการได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดีขึ้น

ประกันสุขภาพ เป็นประกันที่ทางบริษัทประกันภัยได้ให้ความคุ้มครอง ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรมที่เกี่ยวข้องกับ ค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชย ที่ผู้ทำประกันจะต้องได้ เนื่องจากการนอนพักรักษาตัวที่สถานพยาบาลเท่านั้น ซึ่งมีข้อดีตรงที่ว่า ไม่ว่าการรักษาพยาบาลนั้น จะเกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเกิดจากอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพจะให้ความคุ้มครอง ตามประเภทที่ได้ทำประกันสุขภาพนั้น

ซึ่งประเภทของประกันสุขภาพมี 2 ประเภท คือ

1 ประกันแบบหมู่

2 ประกันรายบุคคล

โดยความคุ้มครองจะแบ่งออกเป็น 7 หมวด คือ 

1 ประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองเมื่อ ผู้เอาประกันต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการทั่วไป  และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหลังเกิดอุบัติเหตุ

2  ประกันสุขภาพ คุ้มครองค่าใช้จ่ายจาการผ่าตัดและการปรึกษาแพทย์ที่เกี่ยวกับการผ่าตัด

3 ประกันสุขภาพ คุ้มครองค่าใช้จ่ายอันเกิดจาการให้แพทย์มาดูแล

4 ประกันสุขภาพ คุ้มครอง ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาในคลินิก

5 ประกันสุขภาพ คุ้มครอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคลอดบุตร

6 ประกันสุขภาพ คุ้มครอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาฟัน

7 ประกันสุขภาพ คุ้มครองค่าชดเชยค่าใช้จ่าย

การทำประกันสุขภาพถึงแม้จะคุ้มครองในหลายเรื่อง แต่ประกันสุขภาพก็มีทั้งข้อดี และข้อเสีย ดังนี้

ข้อดีของประกันสุขภาพ

  1. ประกันสุขภาพ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลยามเกิดเหตุฉุกเฉิน เพราะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาในโรงพยาบาลค่อนข้างที่จะสูง หากไม่มีเงิน หรือไม่เงินสำรองเลย ก็เป็นปัญหาได้ การทำประกันสุขภาพจึงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตามระบุไว้กรมธรรม์  ซึ่งก็มีค่ารักษาผู้ป่วยใน กรณีต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล และค่ารักษาผู้ป่วยนอก กรณีที่ไม่ต้องรักษาตัวหรือพักฟื้นที่โรงพยาบาล จึงทำให้ผู้เอาประกันและญาติ อุ่นใจขึ้น
  2. ลดภาระของครอบครัว อย่างที่บอกในข้อ 1 คือ ค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างจะมีราคาสูง หากต้องนำเงินที่จะต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำของครอบครัวออกมาใช้ในการรักษาพยาบาล อาจทำให้ครอบครัวเดือดร้อน ส่งผลกระทบถึงคนในครอบครัว เช่น ลูกที่จะต้องไปโรงเรียน หรือพ่อแม่ที่ชรา ที่เราต้องดูแลอีก การทำประกันสุขภาพจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดภาระของครอบครัวเมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้น
  3. เพิ่มความคุ้มครองจากสวัสดิการที่มีอยู่แล้ว  บางคนอาจจะได้รับสวัสดิการจากรัฐ การทำประกันสุขภาพ จะทำให้ท่านได้รับความคุ้มครองที่มากขึ้น เพราะค่าใช้จ่ายบางอย่าง รัฐ ก็ไม่สามารถออกให้ได้ หรือออกให้แต่ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  การทำประกันสุขภาพจึงเป็นการเพิ่มความคุ้มครอง ทำให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น
  4. หากมีอาการหนัก หรือสมควรที่จะเข้ารับการรักษาพยาบาล ก็เข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ทำให้ครอบครัวอุ่นใจที่จะไม่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป

ข้อเสียการทำประกันสุขภาพ

คือ การทำประกันสุขภาพ เป็นการจ่ายเพื่อความเสี่ยงทางด้านสุขภาพในอนาคต ที่จ่ายแล้วหมดไป ไม่มีการออม หรือสะสมทรัพย์

ปัจจัยที่มีผลต่อเบี้ยประกันสุขภาพ

1 อายุ  เพราะถ้าอายุยิ่งมากแนวโน้มที่เกิดปัญหาสุขภาพย่อมมีมากขึ้น

2 เพศ  ผู้หญิงจะใช้เวลาพักฟื้นร่างกายนานกว่าผู้ชาย

  1. สุขภาพ ก่อนทำประกันสุขภาพ จะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อหาประวัติสุขภาพที่ไม่ดี
  1. อาชีพ  ค่าเบี้ยประกันจะดูจากความเสี่ยงของอาชีพที่ทำด้วยว่ามีความเสี่ยงมากหรือน้อย
  2. พฤติกรรมการใช้ชีวิต มีความเสี่ยงมากหรือน้อย

ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการทำประกันสุขภาพ และค่าเบี้ยประกัน หากเรามีประวัติสุขภาพที่ดี ไม่เป็นโรคร้ายแรง และอายุยังไม่มาก ค่าเบี้ยก็จะถูก แต่ถ้าประวัติสุขภาพดูแล้วมีความเสี่ยงและอายุมาก ค่าเบี้ยประกันก็จะสูงตามไปด้วย

การทำประกันสุขภาพ เป็นสิ่งที่ดี เพราะจะทำให้เราและครอบครัว หมดความกังวลใจเมื่อยามเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ก็จะได้รับความคุ้มครอง ว่ามีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แน่ๆ ยิ่งเป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้รับสิทธิ์เหมือนข้าราชการและพนักงานบริษัทเอกชนที่ได้รับสิทธิ์จากประกันสังคม ก็ควรทำประกันสุขภาพไว้ หรือถึงแม้จะได้รับสวัสดิการจากรัฐแล้วก็ตาม เพื่อความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น ก็ควรทำประปกันสุขภาพไว้อีกทางก็ดีเหมือนกัน

เรียบเรียงบทความโดย EasyInsure

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *