จดทะเบียนรถยนต์

จดทะเบียนรถยนต์ ภายในวันเดียว ใช้เอกสารอะไรบ้าง ที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ

จดทะเบียนรถยนต์

กฎหมายฉบับใหม่ว่าด้วยการ จดทะเบียนรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ ปี 2522 มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถโดยมิได้จดทะเบียน บทกำหนดโทษมาตรา มาตรา 59 ปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท แต่ได้มีการอนุโลมให้ใช้รถใหม่ รถป้ายแดง ได้ไม่เกิน 1 เดือนหรือไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร หากเกินกว่านี้ถือว่าจงใจที่จะหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนให้ดำเนินการจับกุมทันที

จดทะเบียนรถยนต์ใหม่

กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดช่องทางใหม่สำหรับท่านใดที่ต้องการจดทะเบียนรถ ณ จังหวัดที่ตนเองไม่มีภูมิลำเนาอยู่ สามารถแจ้งเขตหรืออำเภอในจังหวัดนั้นๆ ได้เลย โดยไม่ต้องใช้หนังสือยินยอมจากเจ้าของบ้านเหมือนเมื่อก่อน เนื่องจากเมื่อก่อนท่านใดที่ต้องการจดทะเบียนในพื้นที่ที่ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านจากเจ้าบ้าน เพื่อเป็นสถานที่จอดรถ พร้อมกับแนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ถึงจะสามารถจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมาย

จดทะเบียนรถยนต์ใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับท่านใดที่ไม่รู้ว่าเอกสารในการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เราได้นำข้อมูลเอกสารและหลักฐานในการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ ดังนี้

 • หลักฐานการซื้อขายรถยนต์ หรือหนังสือแจ้งจำหน่ายรถ
 • หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ
 • หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาเช่าซื้อ ฯลฯ
 • หลักฐานการทำประกันภัย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 • หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ กรณีบุคคลธรรมดา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ กรณีเป็นนิติบุคคล
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
 • หลักฐานกรณีเจ้าของรถเป็นชาวต่างชาติ
  • ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง ต้องได้รับการตรวจลงตราวีซ่าตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
  • หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่อาศัย หรือหนังสือรับรองการทำงานจากสถานทูต กรมการกงสุล กองตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน หน่วยราชการอื่นๆ หรือองค์การระหว่างประเทศ
  • หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำอาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)

* เอกสารในการดำเนินงานทางด้านทะเบียน ทางเจ้าของรถหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องขอแบบฟอร์มของสำนักงานขนส่งเท่านั้น *

ขั้นตอนการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่

 1. กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ พร้อมหลักฐานเจ้าของรถ เพื่อยื่นแบบคำขอจดทะเบียนรถยนต์
 2. นำรถเข้ารับการตรวจสภาพรถ ณ งานตรวจสภาพรถยนต์ กรณีการจดทะเบียนรถใหม่โดยตัวแทนจำหน่ายรถ หรือโชว์รูมรถ ไม่ต้องนำรถเข้าไปตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่ง เพราะว่าได้มีการขอให้ทางเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ออกไปตรวจสภาพรถนอกสถานที่ให้เรียบร้อยแล้ว โดยค่าตรวจสภาพรถ รถจักรยานยนต์ 10 บาท รถยนต์ 50 บาท หากท่านใดนำรถมาจดทะเบียนด้วยตนเอง สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี
  1. สำหรับท่านใดที่นำรถมาจดทะเบียนรถใหม่ด้วยตนเอง ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพด้วย
  2. รถที่ได้มีการดัดแปลง ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพด้วย เพื่อลงรายละเอียดการแก้ไขเข้าไปในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
 3. ยื่นเอกสารคำขอตัดบัญชีรถ ณ ส่วนควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต์ อาคาร 2 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก
 4. ชำระค่าธรรมเนียม อาทิเช่น ค่าภาษีประจำปี ค่าดำเนินการอื่นๆ ณ งานทะเบียนรถ
 5. เสร็จสิ้นการตรวจสอบจะได้เอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
  1. ใบเสร็จรับเงิน
  2. แผ่นป้ายทะเบียนรถ
  3. ป้ายวงกลม (เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี)
  4. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

จดทะเบียนรถยนต์ที่ไหนดี

สถานที่จดทะเบียนรถยนต์ คือ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ โดยยื่นคำขอที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ อาคาร 2 สามารถแยกตามประเภทรถยนต์ ดังนี้

 • รถจักรยานยนต์ ยื่นคำขอที่อาคาร 2 ชั้น 1
 • รถเก๋ง ยื่นคำขอที่อาคาร 2 ชั้น 2
 • รถกระบะ ยื่นคำขอที่อาคาร 2 ชั้น 3

* หากท่านใดไม่ทราบว่าตนเองอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งทางบกแห่งใด ให้ตรวจสอบข้อมูลได้ที่กรมขนส่งทางบก ติดต่อหมายเลข : 1584 *

จดทะเบียนรถยนต์ภายในวันเดียว จริงหรือ ?

สำหรับระยะเวลาในการดำเนินการจดทะเบียนรถ ทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกแจ้งว่า ระยะเวลาในการดำเนินการจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ซึ่งอาจดำเนินการเสร็จก่อนหรือช้ากว่าเดิม ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการ และเหตุการณ์ ณ ตอนนั้น

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถยนต์

 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ จำนวนเงิน 315 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบคู่มือจดทะเบียนรถ จำนวนเงิน 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมป้ายทะเบียนรถ จำนวนเงิน 100 บาท/ป้าย
 • ค่าธรรมเนียมอัตราภาษีประจำปี (ขึ้นอยู่กับประเภทของรถ)

สำหรับท่านใดที่มาขอ จดทะเบียนรถยนต์ โดยแจ้งใช้รถในจังหวัดที่เจ้าของรถไม่มีภูมิลำเนา ต้องให้เจ้าของรถยื่นคำขอ ณ จังหวัดที่จะใช้รถ โดยกรอกรายละเอียดเพื่อที่จะนำรถไปใช้ใน อำเภอ เขต จังหวัด อะไรต้องระบุให้ชัดเจน และจะต้องใช้หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง เอกสารทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อของเจ้าของเอกสารเท่านั้น ห้ามลงลายมือชื่อแทน ไม่อย่างนั้นจะมีความผิดตามกฎหมายอย่างแน่นอนครับ


แนะนำโดย : https://www.easyinsure.co.th/
อ้างอิงข้อมูล : dlt.go.th

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *