กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร เอกสารสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

เอกสารสำคัญในการเข้าทำสัญญากับบริษัทประกันภัยรถยนต์คือ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ที่มีรายละเอียดในกรมธรรม์อีกหลายประการที่ผู้เอาประกันจะต้องทราบถึงสิทธิประโยชน์ หรือเกิดปัญหาตาม จะได้เข้าใจและสามารถเรียกร้องถึงสิทธิประโยชน์ได้

 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร : เป็นข้อตกลงหรือเงื่อนไข ระหว่างผู้ทำประกันกับผู้รับทำประกัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันภัยรถยนต์ที่มาในรูปแบบของหนังสือ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการทำสัญญา ซึ่งภายในหนังสือนั้นมีรายละเอียด เช่นความครอบคลุมของประกัน, การเพิ่มลดค่าเบี้ยประกัน, การจ่ายค่าสินไหมทดแทน, เงื่อนไขการเวนคืนประกัน ซึ่งผู้เอาประกันจะต้องรู้รายละเอียดเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ผู้ทำประกันจะต้องเก็บรักษากรมธรรม์ไว้กับตัวเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันเวลาที่ขอยื่นเรื่องเอาประกัน

 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการตกลงระหว่างผู้เอาประกัน และ บริษัทประกันภัย โดยเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความถึงพอใจของผู้ซื้อ ซึ่งผู้เอาประกันทำด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับโดยกฎหมายแต่อย่างใด

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

กรมธรรม์ประกันรถยนต์ประเภท 1 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุมครองมากที่สุด มากกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่น โดยมีความคุ้มครองหลักครบทั้ง 4 ประเภทดังนี้

 • คุ้มครองในส่วนของความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • คุ้มครองในส่วนของความเสียหายต่อตัวรถยนต์
 • คุ้มครองเกี่ยวกับความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองเรื่องการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

กรมธรรม์ประกันรถยนต์ประเภท 2 คือการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แต่แตกต่างกันเพียงไม่มีความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ โดยรายละเอียดความคุ้มครองมีดังนี้

 • คุ้มครองเรื่องความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกัน
 • คุ้มครองส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองเรื่องการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

กรมธรรม์ประกันรถยนต์ประเภท 3 คือการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองน้อยกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และ ประเภท 2 บริษัทประกันจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

 • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัยของบุคคลภายนอก ผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกัน
 • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4

กรมธรรม์ประกันรถยนต์ประเภท 4 คือการให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น โดยคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5

กรมธรรม์ประกันรถยนต์ประเภท 5 คือการคุ้มครองภัยเฉพาะที่พัฒนาใช้งานขึ้นมาภายหลัง แบ่งเป็น 2 แบบ

 • แบบประกัน 2 พลัส (2+ ) : คือการให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายแบบประกันภัยชั้น 2 เพียงแต่เพิ่มความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น ต้องมีคู่กรณีด้วย ให้ความคุ้มครองดังนี้
  • คุ้มครองส่วนของความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายจอกและผู้โดยสารในรถ
  • คุ้มครองส่วนของความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
  • คุ้มครองเรื่องการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • แบบประกัน 3 พลัส (3+) : คือการให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายแบบประกันภัยชั้น 3 เพียงแต่เพิ่มความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น และต้องมีคู่กรณี
  • คุ้มครองส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย อนามัยของบุคคลภายอนอก ผู้โดยสารในรถ
  • คุ้มครองส่วนของความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
  • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่รู้จักกัน พ.ร.บ. ก็คือการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยกำหนดให้รถยนต์รวมถึงรถจักรยานยนต์ทุกคัน รวมถึงรถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ๆ ทุกชนิดที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ต้องทำประกันภัยรถตามกฏหมาย ทั้งนี้การที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะเหตุประสบภัยจากรถโดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลทันท่วงทีกรณีที่บาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพในกรณีที่เสียชีวิต ทำให้เป็นหลักประกันให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลอย่างแน่นอน ก็เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยมามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือนร้อน ที่รัฐบาลมอบให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือผู้ประสบภัยจากรถ

ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก : คปภ.

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หายทำใหม่กี่วันได้

หากทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์หาย ต้องขอบอกว่าไม่ต้องเครียดอะไรเลย เพียงแต่เสียเวลานิดหน่อย คือไปทำการแจ้งความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์หาย เก็บไว้เป็นหลักฐาน แล้วขอสำเนากรมธรรมใหม่ได้ที่บริษัทประกันภัย เพียงเท่านี้เอง โดยบริษัทประกันภัยจะใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก็จะได้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฉบับใหม่ส่งตรงถึงบ้านเลย โดยในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์หาย ผู้เอาประกันสามารถใช้แค่เลขกรมธรรม์ในการแจ้งประกันกับบริษัทประกันได้เหมือนกัน

จะเห็นได้ว่า กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ มีความสำคัญต่อเจ้าของรถยนต์เป็นอย่างมาก เพราะการทำประกันภัยรถยนต์จะช่วยคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และการได้รับสิทธิประโยชน์อีกหลายประการตามเงื่อนไขการทำประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภท

 

ดังนั้นแล้วหากท่านใดสนใจทำประกันภัยรถยนต์ ให้ อีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์ประกันภัย เป็นผู้ช่วยมือหนึ่งในการพิจารณาเลือกบริษัทประกันที่ให้ความคุ้มครองที่สูงสุดแก่ท่าน เพราะเรา อีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์ มีบริษัทประกันให้เลือกกว่า 30 บริษัทประกัน ด้วยบริษัทประกันที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคง พร้อมเงื่อนไขที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ท่านสูงสุด ในราคาเบี้ยที่ย่อมเยาและสามารถผ่อนได้ดอกเบี้ย 0%  และหากท่านสนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดการประกันภัยของเราได้ก่อนที่ www.easyinsure.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าเกิดอยากรู้รายละเอียด ราคาเบี้ยประกันภัย ความคุ้มครองต่าง ๆ สามารถ เช็คเบี้ยประกันภัยรถ ได้ที่ อีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์ ที่มีข้อมูลบริษัทประกันมากกว่า 20 บริษัท ไม่ว่าจะ วิริยะประกันภัย กรุงเทพประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย ธนชาติ ไทยวิวัฒน์ โตเกียวมารีน สินทรัพย์ประกันภัย หรือจะทำการเช็คเบี้ยประกันภัยก่อนได้ที่ช่องทางออนไลน์ พวกเราอีซี่อินชัวร์ยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอด้วยการบริการที่ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่องานของท่านทุกประการ

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *