ใบขับขี่หมดอายุ

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่ออายุภายในกี่วัน ปรับเท่าไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ใบขับขี่หมดอายุ

หลาย ๆ คนเพลินกับการขับรถอยู่ทุกวันโดยลืมไปว่า ใบขับขี่หมดอายุ แล้วโดยไม่รู้ตัว ทำให้ขาดการต่อใบขับขี่จนล่วงเวลาทำให้มีผลกับการทำผิดกระเบียบตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ. ศ. 2522 มาตรา 64

การที่ ใบขับขี่หมดอายุ นั้นมีผลต่อกระทบต่อตัวเองหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการทำผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจำทั้งปรับ ล้วนแล้วแต่มีข้อเสียทั้งนั้น ดังนั้นหากไม่อยากต้องมีผลกระทบต่อตัวเองกับเรื่องง่าย ๆ ขอให้ผู้ขับขี่ให้ความสำคัญในการต่อใบขับขี่ทุกครั้งเมื่อหมดอายุ  ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ใบขับขี่คือบัตรอะไร หากใบขับขี่หมดอายุแล้วไม่ไปต่อ จะได้รับโทษเรื่องอะไรบ้าง

ใบขับขี่หรือ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ คือใบอนุญาตเพื่อยืนยันว่า บุคคลเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการขับขี่ และได้รับอนุญาตให้สามารถขับขี่รถได้ตามกฎหมายประเทศต่าง ๆ และเป็นบัตรที่ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคนจะต้องพกติดตัวไว้ทุกครั้งเมื่อขับขี่รถยนต์ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 (มาตรา 64)  หากผู้ขับขี่คนใดไม่มีใบอนุญาตขับขี่ แล้วกระทำการขับขี่จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีโทษทางแพ่ง รวมถึงจะเสียสิทธิ์จากการได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์อีกด้วย

ใบขับขี่ มีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์โดยตรงของใบอนุญาตขับขี่นั้นก็คือ เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันและแสดงว่าบุคคลเป็นเจ้าของใบอนุญาตและได้รับอนุญาตให้ขับขี่รถประเภทต่าง ๆ จริงและถือว่าเจ้าของใบอนุญาตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการขับขี่รถประเภทที่กำหนดในใบอนุญาตได้จริง และได้ผ่านการทดสอบจากกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

ช่วยให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายจากประกันภัยต่าง ๆ ที่ได้ทำเอาไว้ หากไม่มีใบอนุญาตขับขี่ก็อาจทำให้บริษัทประกันใช้เป็นข้ออ้างเพื่อการยกเว้นความรับผิดชอบได้ หรือพูดง่าย ๆ คือ บริษัทประกันจะไม่จ่ายค่าเสียหายให้โดยอ้างว่าผู้เสียหายไม่มีใบอนุญาตขับขี่

กรณีที่ถูกตำรวจจราจรเรียกจับ การไม่มีใบอนุญาตขับขี่จะทำให้ถูกเทียบปรับได้ ซึ่งถือว่าเป็นค่าเสียหายที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลย
ช่วยให้ได้รับพิจารณาเข้าทำงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องการความสามารถในการขับขี่ ก็ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ด้วย

ใบขับขี่หมดอายุ หากไม่ต่ออายุ ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายใหม่ปี 2562 ดังนี้

 • ตามมาตรา 64 ผู้ขับรถยนต์โดยไม่มีใบขับขี่ ผู้นั้นต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาท
 • ตามมาตรา 65 ผู้ขับรถในระหว่างใบอนุญาตสิ้นอายุ ถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือ ถูกยึดใบอนุญาต ผู้นั้นต้องโทษ ปรับไม่เกิน 50,000 บาท เพิ่มจำคุกไม่เกิน 3 เดือน
 • ตามมาตรา 66 ผู้ขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาต ผู้นั้นต้องโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่ออายุภายในกี่วัน แบ่งตามระยะเวลาใบขับขี่หมดอายุดังนี้

 • ระยะเวลาใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี – เช่นใบขับขี่หมดอายุเกิน 1-3 เดือน ไม่เกิน 1 ปี ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถต่อใบขับขี่ได้เลย ไม่ต้องสอบข้อเขียน หรือ สอบปฏิบัติใหม่ แค่ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและก็อาจจะมีการอบรมต่อใบขับขี่ จากนั้นก็ชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบขับขี่ได้เลย
 • ระยะเวลาใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี – หากใบขับขี่รถยนต์หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะต้องทำให้ถูกต้องจำนวน 45 ข้อขึ้นไป ถึงจะผ่านเกณฑ์ของ กรมการขนส่งทางบก แต่ไม่ต้องสอบปฏิบัติใหม่
 • ระยะเวลาใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป – ในกรณีที่ปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป เช่นใบขับขี่หมดอายุ 4 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี ผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องสอบทั้งข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติเหมือนกับตอนที่ทำใบขับขี่ครั้งแรก ได้แก่
 • ท่าที่ 1 จอดรถตรงจุด
 • ท่าที่ 2 ถอยรถเข้าซอง หักพวงมาลัยได้ไม่เกิน 7 ครั้ง
 • ท่าที่ 3 ทางเทียบขนานทางเท้า

** ทั้งนี้การต่อใบขับขี่จะต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกายทุกครั้งด้วย **

ต่อใบขับขี่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • ใบขับขี่เดิม หรือ ใบแทน
 • บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา
 • ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน

อ่านเพิ่มเติม : ต่อใบขับขี่รถยนต์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ฉบับ 2562

เมื่อหลักฐานครบแล้ว ไปต่อที่ขั้นตอนการดำเนินการเลยดังนี้

 • ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ คือ การมองเห็นสีเขียว สีเหลือง สีแดง
  • ทดสอบสายตาทางลึก โดยผู้ขับขี่จะต้องปรับแท่งแนวตั้งให้ขนานกันได้มากที่สุด
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง ผู้ขับขี่จะต้องสามารถบอกสีที่มุมตา โดยล็อกหน้าตรงได้อย่างถูกต้อง
  • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า คือความสามารถในการใช้เบรกเท้า
 • เข้ารับการอบรมกฎจราจร 1 ชั่วโมง
 • ผู้ขับขี่ชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 605 บาท
  • ค่าใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 500 บาท
  • ค่าถ่ายรูปและพิมพ์บัตร 100 บาท
  • ค่าคำร้อง 5 บาท
 • พร้อมถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ และรับใบขับขี่

ระบบจองคิวทำใบขับขี่

จองคิวทำใบขับขี่
จองคิวทำใบขับขี่ ผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อใบขับขี่หมดอายุ

เพื่อนๆสามารถจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความสะดวกสบายในการบริการ และประหยัดเวลาของเราอีกด้วย โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งรอคิวเป็นเวลานาน เพียงเข้าเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก และทำตามขั้นตอนแนะนำได้เลย

จองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์ได้ที่ : http://ebooking.dlt.go.th/ebooking/

ทางที่ดีหากรู้ตัวว่า ใบขับขี่หมดอายุ ควรรีบไปทำเรื่องต่อใบขับขี่ให้เร็วที่สุด และในปัจจุบัน ยังสามารถทำเรื่อง ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า ได้ถึง 90 วัน หรือ 3 เดือน โดยที่ไม่ต้องรอให้ใบอนุญาตขับขี่หมดอายุไปก่อนด้วย โทษปรับใบขับขี่กฎหมายใหม่มันแรงมาก หากถูกตำรวจเรียกจับข้อหานี้แล้ว ได้เสียทั้งเงินและไปนอนในตารางแน่ ลองนั่งคิดดูนะว่าคุ้มไหม

Loading

2 thoughts on “ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่ออายุภายในกี่วัน ปรับเท่าไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

 1. Pingback: ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า ได้กี่เดือนกี่วัน ใช้อะไรบ้าง ที่ไหนดี ในปี 2563 - Easyinsure

 2. Pingback: ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ รู้เรื่องการสอบและการต่ออายุ ในปี 2563 - Easyinsure

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *