สลักหลังกรมธรรม์

สลักหลังกรมธรรม์ คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการทำประกันรถยนต์

สลักหลังกรมธรรม์

ในการทำประกันภัยรถยนต์ หรือ ประกันชีวิต ผู้เอาประกันจะต้องได้รับกรมธรรม์ฉบับจริงเสมอ แต่เมื่อผู้เอาประกันมีความจำเป็นต้องการเปลี่ยนแปลงข้อความในกรมธรรม์ เราต้องทำการ สลักหลังกรมธรรม์ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อความตามที่เราต้องการจะเปลี่ยน ซึ่งสามารถทำได้กับบริษัทประกัน

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำว่า ใบสลักหลังกรมธรรม์ กันก่อนว่าคืออะไร ขอทำการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ทำกับใคร และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

สลักหลังกรมธรรม์คืออะไร

คือการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แก้ไข เงื่อนไขหรือข้อความต่าง ๆ หลังจากที่บริษัทประกันภัยได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ข้อมูลในกรมธรรม์ที่จัดทำออกมาไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เอาประกันภัยต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์

อาทิเช่น ชื่อผู้เอาประกันสะกดผิด วันเริ่มคุ้มครองผิด เลขตัวถึงไม่ถูกต้อง ทะเบียนรถผิด หรือเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ เหล่านี้เป็นต้น โดยบริษัทประกันภัยเป็นผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งให้กับผู้เอาประกันภัย 1 ฉบับ และเก็บไว้ที่บริษัทประกัน 1 ฉบับ โดยมีข้อความที่ถูกต้องตรงกัน

อ่านเพิ่มเติม : ผู้รับผลประโยชน์ ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หมายถึงใครกันแน่

ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยรถยนต์ หากผู้เอาประกันต้องการแก้ไขข้อความ เงื่อนไขในกรมธรรม์ สามารถทำได้โดยแจ้งบริษัทประกัน ยื่นเอกสารคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์พร้อมแนบหลักฐานเพิ่มเติมตามเงื่อนไขแต่ละบริษัทประกัน ก็จะสามารถทำการสลักหลังกรมธรรม์แนบท้ายสัญญาได้ เป็นเอกสารเพิ่มเติมที่ระบุการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากกรมธรรม์และนำส่งให้ลูกค้าต่อไป

สำหรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกรมธรรม์สำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ที่เห็นได้บ่อยและมีความสำคัญกับการทำประกันรถยนต์คือ การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับผลประโยชน์ คือ กรณีผ่อนรถยนต์หมดแล้วต้องการเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์จากบริษัทไฟแนนซ์เป็นชื่อผู้เอาประกันภัย โดยสามารถแนบเอกสารหลักฐานที่เป็นการยืนยันการแก้ไขข้อมูลนั้น ๆ มาประกอบหลักฐาน เพื่อให้ขั้นตอนการสลักหลังกรมธรรม์จะได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

เมื่อผู้เอาประกันได้รับเอกสารสลักหลังกรมธรรม์แล้ว ก็จะต้องเก็บรักษาไว้ให้อยู่คู่กับกรมธรรม์ฉบับตัวจริงของรถยนต์ เพราะเราอาจลืมได้ว่าเคยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์ การเก็บไว้คู่กันเพื่ออ้างอิงได้ทันที

กรณีไม่มีข้อมูลผิด แต่อยากแก้ไขกรมธรรม์ได้หรือไม่

บางครั้งข้อมูลในกรมธรรม์จะไม่มีข้อผิดพลาดอะไรก็ตาม แต่ผู้เอาประกันภัยอาจจะอยากแก้ไขข้อความในกรมธรรม์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ที่อยู่ หรือ อยากจะเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ ก็สามารถทำได้โดยการแจ้งทำการแก้ไข สลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย หรือ สลักหลังธรรม์ประกันชีวิต ได้เช่นกัน แต่ต้องส่งเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันการแก้ไขข้อมูลสลักหลังกรมธรรม์ให้กับบริษัทประกันเร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้กับผู้เอาประกันภัย

สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกี่ยวกับความคุ้มครอง หรือเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงข้อความในกรมธรรม์ เพื่อต้องทำการ สลักหลังกรมธรรม์ เราต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ทำเรื่องเปลี่ยนแปลง

 1. การเปลี่ยนแปลงที่ติดต่อ หรือ ที่อยู่ เอกสารที่ใช้มีดังนี้
  • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
  • สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาเพื่อระบุที่ติดต่อ ที่อยู่ที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
 2. การเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้
  • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้รับประโยชน์ที่ขอเปลี่ยนแปลง ถ้ามี พร้อมรับรองสำเนา
 3. การเปลี่ยนแปลงชื่อ / ชื่อสกุลของผู้เอาประกันภัย เอกสารที่ต้องใช้
  • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ ลงนามลายมือชื่อเดิมและลายมือชื่อใหม่อย่างละ 2 ลายมือชื่อ
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล พร้อมรับรองสำเนา
 4. การเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัย เอกสารที่ต้องใช้
  • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
  • เบี้ยประกันภัยตามจำนวนที่เปลี่ยนแปลงใหม่
 5. การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เอาประกันภัย
  • ลงลายมือชื่อเดิมและลายมือชื่อใหม่อย่างละ 2 ลายมือ ในใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา โดยใช้ทั้งลายมือชื่อเดิมและลายมือชื่อใหม่
 6. กรมธรรม์สูญหาย ขอทำเรื่องออกกรมธรรม์ฉบับใหม่ – กรณีที่ผู้เอาประกันทำกรมธรรม์สูญหาย หรือ ถูกทำลาย หรือเสียหาย ฉีกขาดไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง ผู้เอาประกันภัยต้องรีบแจ้งบริษัทประกัน โดยยื่นคำร้องเพื่อให้บริษัทออกกรมธรรม์ฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เพื่อประโยชน์ในการขอรับสิทธิตามกรมธรรม์
  • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ โดยแจ้งเหตุที่ทำให้กรมธรรม์สูญหายหรือทำเสียหาย
  • ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
  • ค่าธรรมเนียมในการออกกรมธรรม์ใหม่ ฉบับละ 200 บาท
 7. บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยสูญหาย เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้
  • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ โดยแจ้งเหตุที่ทำให้บัตรสูญหาย
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
  • ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 30 บาท

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบันทึกสลักหลังกรมธรรม์ 1 ฉบับ ที่ระบุรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้อง หลังจากที่บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกี่ยวกับความคุ้มครองเรียบร้อยแล้ว

บทความที่เกี่ยวข้อง : ก่อนจะซื้อประกันแต่ละประเภทต้องรู้ ! กรมธรรม์ประกันภัย แต่ละตัวคุ้มครองอะไรบ้าง

เราสามารถทำเรื่องแก้ไข สลักหลังกรมธรรม์ กับใครได้บ้าง

ทำเรื่องแก้ไขสลักหลังกรมธรรม์ได้กับบริษัทประกัน และ กับนายหน้า หรือตัวแทนประกันที่คุณซื้อประกันได้เช่นกัน โดยตัวแทนหรือนายหน้าจะทำเรื่องประสานงานกับบริษัทประกันแทนคุณโดยที่ไม่ต้องติดต่อกับบริษัทประกัน

ทั้งนี้ หากยังสงสัยในเรื่องของการทำ สลักหลังกรมธรรม์ สามารถปรึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้กับโบรกเกอร์ประกันภัยอย่าง อีซี่อินชัวร์ ที่มีเจ้าหน้าที่บริการให้คำปรึกษาในเรื่องของการทำประกันภัยรถยนต์ รวมถึงการขอเปลี่ยนแปลงข้อความในกรมธรรม์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี หรือ จะศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ที่ www.easyinsure.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *