ปีกรมธรรม์

ปีกรมธรรม์ คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับความคุ้มครอง

ปีกรมธรรม์

เชื่อแน่ว่าหลาย ๆ คนไม่ค่อยได้ยินหรือเข้าใจกับคำว่า ปีกรมธรรม์ คืออะไร มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับความคุ้มครองในกรมธรรม์ที่เราทำประกันภัย

ซึ่งความหมายของคำว่า ปีกรมธรรม์ คือ ความคุ้มครองเท่ากับ 1 ปี เช่น ประกันชั้น 1 มีอายุ 1 ปี ก็จะมีการคุ้มครองรถยนต์คันที่ทำประกันเพียงแค่ 1 ปีเท่านั้น พอครบ 1 ปี เวลา 16.30 น. ถือว่ากรมธรรม์ฉบับนั้นสิ้นสุดการคุ้มครองลงทันที ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจกับคำว่าปีกรมธรรม์มากขึ้น เราจะมาดูความหมายของคำว่ากรมธรรม์และปีกรมธรรม์ให้กระจ่างชัดแจ้งกัน

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับคำว่า กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กันก่อน โดยเมื่อทำประกันแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของการทำประกันคือ กรมธรรม์ เป็นเอกสารอย่างหนึ่งที่ทางบริษัทประกันภัยจะมอบให้แก่เรา เปรียบเสมือนเครื่องยืนยันที่เราจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น บริษัทประกันจะต้องจ่ายค่าเสียหายทดแทน ให้กับผู้เอาประกันตามจำนวนเงินที่ระบุเอาไว้ในใบกรมธรรม์นั่นเอง

หลังจากที่ผู้เอาประกันได้ทำการตกลงทำตามข้อสัญญา กับทางบริษัทประกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เอาประกันจะต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้รับประกัน ซึ่งก็คือบริษัทประกันตามจำนวนเงินในสัญญาภายในกรมธรรม์ และเมื่อเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียทรัพย์ ไปจนถึงเสียชีวิต บริษัทประกันจะทำการวิเคราะห์เหตุการณ์และตีค่าออกมาเป็นตัวเงินก่อนจะชดเชยให้กับผู้เอาประกัน หรือ ผู้รับผลประโยชน์ ตามจำนวนเงินในเงื่อนไขภายในกรมธรรม์

ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกันภัย พ.ศ.2535 กรมธรรม์เป็นเอกสารที่ผู้รับประกันจะต้องออกให้ผู้เอาประกันถือไว้เป็นหลักฐาน โดยก่อนการซื้อประกัน บริษัทประกันจะเสนอขายให้กับผู้เอาประกัน โดยในกรมธรรม์จะต้องเป็นข้อมูลที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบเอาไว้ ถ้าหากว่ามีข้อมูลในกรมธรรม์ มีความหมายแตกต่างไปจากที่นายทะเบียนเห็นชอบ ผู้เอาประกันสามารถร้องเรียนขอความรับผิดชอบจากบริษัทประกันได้

ในเรื่องของการพิจารณาคำขอเอาประกันจากบริษัทประกัน คือหากผู้เอาประกันมีลักษณะมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้องตามสัญญาที่ระบุเอาไว้ หลังจากมีการทำสัญญากันขึ้น ความคุ้มครองก็จะเกิดขึ้นทันที แต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันมีลักษณะมาตรฐานไม่เป็นไปตามความเหมาะสมที่บริษัทประกันพิจารณาแล้ว อาจได้รับการปฏิเสธ ไม่รับทำประกันให้ได้เช่นกัน และเมื่อการคุ้มครองเกิดขึ้นแล้วบริษัทจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงให้กับผู้เอาประกันแม้ว่าเอกสารกรมธรรม์ยังไม่ออกก็ตาม

สำหรับตารางกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันจะได้รับทราบภายในนั้น ประกอบไปด้วย ส่วนของสัญญาประกันภัยที่ทำการตกลงกันเอาไว้ ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้เอาประกันควรต้องอ่านให้ละเอียดถี่ถ้วนทำความเข้าใจให้ลึกซึ้ง เพื่อให้แน่ใจว่าความคุ้มครองได้เป็นไปตามที่ตนเองต้องการหรือไม่ ก่อนลงลายมือชื่อยินยอม

ซึ่งภายในประกอบด้วยส่วนของชื่อ ที่อยู่ อายุ วันเริ่มการทำสัญญา อายุของสัญญา และวันครบกำหนดสัญญาของผู้เอาประกัน รวมไปถึงส่วนของเบี้ยประกันที่ต้องชำระ และ ภายในกรมธรรม์จะต้องมีการระบุลายมือชื่อของกรรมการที่บริษัทประกันมอบอำนาจ พร้อมกับการประทับตราบริษัทเป็นสัญลักษณ์ไว้ด้วย

กรมธรรม์จึงเปรียบเสมือนข้อตกลงผูกมัดระหว่างผู้เอาประกันและผู้รับประกัน ซึ่งในกรมธรรม์จะมีเงื่อนไข และสัญญาต่าง ๆ เป็นส่วนของเอกสารที่ผู้เอาประกันต้องติดตัวไว้ 1 ฉบับ และทางบริษัทประกันอีก 1 ฉบับ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการแสดงกรมธรรม์เมื่อเกิดเหตุการณ์ โดยให้ผู้เอาประกันยื่นเรื่องเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากทางบริษัท

ปีกรมธรรม์เกี่ยวข้องอย่างไรกับความคุ้มครอง

ปีกรมธรรม์มีความเกี่ยวข้องกับความคุ้มครองคือ ปีกรมธรรมเท่ากับ 1 ปี เช่นประกันชั้น 1 อายุ 1 ปี จะมีการคุ้มครองรถยนต์คันนั้นเพียงแค่ 1 ปี เช่น ความคุ้มครองในกรมธรรม์ระบุว่า ระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้น 15/01/2562 สิ้นสุดวันที่ 15/01/2563 เวลา 16.30 น.

แล้ววันคุ้มครองคืออะไร คือ วันที่การสมัครทำประกันภัยที่เราได้สมัครไว้เป็นผลทันที แม้ว่าเอกสารจะยังไม่เสร็จเรียบร้อย เนื่องจากต้องทำการส่งเรื่องรายละเอียดไปที่แผนกออกเอกสาร สำหรับการพิจารณาใบสมัครประกันภัยของเรา

เมื่อทำการอนุมัติแล้วก็จะถูกส่งเข้าสู่ระบบที่สามารถทำการตรวจสอบข้อมูลจากระบบของบริษัทประกันภัยได้ โดยสรุป วันคุ้มครอง ก็คือวันที่เจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยทำการอนุมัติให้ความคุ้มครองประกันภัยให้เรานั่นเอง ซึ่งโดยปกติแล้ว วันคุ้มครองมีสามกรณี ดังนี้

กรณีแรกคือจ่ายแล้วคุ้มครองทันที ถึงแม้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุแต่ยังไม่มีเอกสารกรมธรรม์ แต่ในระบบของบริษัทประกันจะมีข้อมูลความคุ้มครองของคุณอยู่ นั่นหมายความว่าคุณสามารถติดต่อประกันให้ส่งพนักงานมาดูแลรถเราได้ทันที

กรณีที่สองคือ กรณียังมีประกันภัยเดิมอยู่ที่ยังไม่ครบปี และคุณได้ชำระค่าเบี้ยประกันแล้วแต่ว่าแจ้งว่า วันเริ่มความคุ้มครองเป็นวันอื่น เพื่อที่จะได้ใช้ประกันเดิมให้ครบก่อนนั่นเอง ความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างนี้ก็คือ จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันเดิมจนกว่าวันที่เริ่มความคุ้มครองครั้งต่อไป

กรณีที่สามคือ หากลืมบอกบริษัทประกันให้เริ่มความคุ้มครองวันไหน แล้วบังเอิญโชคไม่ดีเกิดอุบัติเหตุ แต่เราจำวันผิดกลายเป็นว่าความคุ้มครองจากบริษัทประกันที่เพิ่งชำระเงินไปเริ่มวันพรุ่งนี้ กรณีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหากเกิดอุบัติเหตุระหว่างช่วงเวลานี้ เราต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง

สำหรับวันออกเอกสารกรมธรรม์ คือ วันหลังจากที่เจ้าหน้าที่ประกันภัยได้ทำการอนุมัติความคุ้มครองให้เราแล้ว โดยจะส่งเอกสารของเราไปที่แผนกออกกรมธรรม์ เพื่อจัดพิมพ์รูปเล่มกรมธรรม์ สรุปวันออกเอกสารกรมธรรม์ก็คือวันที่เจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยส่งเอกสารของเราไปที่แผนกออกกรมธรรม์เพื่อตีพิมพ์รูปเล่ม

อ่านถึงตรงนี้ คุณคงหายสงสัยกันแล้วนะกับคำว่า ปีกรมธรรม์ คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับความคุ้มครอง กรมธรรม์หมายความว่าอย่างไร แต่หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์เพิ่มเติม สามารถติดต่อขอข้อมูลได้จาก อีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์ประกันภัยได้ตลอดที่ www.easyinsure.co.th 24 ชั่วโมง เพราะคุณคือลูกค้าคนสำคัญของเรา อีซี่อินชัวร์พร้อม เสริฟข้อมูล สาระดี ๆ และความปลอดภัยเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ถึงมือท่านเสมอ

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *