Chat with us, powered by LiveChat

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คืออะไร | อ่านง่าย ย่อมาให้แล้ว

กระบวนการทำ ประกันรถยนต์ ประกอบไปด้วย ผู้รับทำประกัน ผู้ทำประกัน เบี้ยประกัน และกรมธรรม์ โดยบทความนี้จะกล่าวถึงกรมธรรม์เป็นหลัก ถ้ากล่าวให้เข้าใจง่ายๆ กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ก็คือ เงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นความครอบคลุมของประกัน การพิจารณาเพิ่มลดค่าเบี้ยประกัน การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ข้อยกเว้นที่จะไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทน และเงื่อนไขการเวนคืนประกัน โดยมีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อดังนี้

• ความครอบคลุมของประกัน ประกันรถยนต์มีหลายประเภทซึ่งมีความครอบคลุมต่างกันโดยประกันภัยประเภทที่ 1 จะคุ้มครองมากสุดทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และลดหลั่นลงมาในประเภทที่ 2 และ 3 ตามมา โดยหลักๆ แล้วจะคุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่ ผู้โดยสารเหมือนกันทุกประเภท แต่จะต่างกันตรงเงื่อนไขที่คุ้มครองทรัพย์สินว่าจะคุ้มครองทั้งของผู้ทำประกัน และคู่กรณีหรือไม่

• การเพิ่มลดค่าเบี้ยประกัน บริษัทประกันจะมีหลักการพิจารณาดังนี้คือ ประวัติดีลดเบี้ยในปีถัดไป และประวัติไม่ดีจะถูกเพิ่มเบี้ยในปีถัดไป ประวัติที่ว่าคือประวัติการขับขี่ คดีความที่เกิด จำนวนครั้งการขอเคลมแบบเป็นฝ่ายผิด ซึ่งถ้าเป็นผู้ขับขี่ที่ประวัติดีบริษัทประกันย่อมต้องการให้เป็นลูกค้าต่อไปจึงมีเงื่อนไขลดเบี้ยให้เพื่อจูงใจ

• การจ่ายค่าสินไหมทดแทน จะแบ่งเป็นการจ่ายในส่วนของการประกันชีวิต และทรัพย์สิน ในส่วนของชีวิตจะแบ่งเป็นกรณีเสียชีวิตหรือพิการเป็นค่ารักษาพยาบาลหรือค่าจัดการศพ ค่าสินไหมต่อความเสียหายทรัพย์สินจะมีการประเมินเบื้องต้นว่ารถที่เสียหายสามารถซ่อมได้หรือไม่ ถ้าซ่อมไม่ได้หรือมีความเสียหายเกินกว่ากำหนด บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเท่ากับทุนประกันที่ได้แจ้งไว้ในกรมธรรม์

• ข้อยกเว้นไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากบริษัทประกันไม่ได้จ่ายค่าสินไหมให้ผู้ประกันทุกกรณี ยกตัวอย่างเช่น เมาแล้วขับ การใช้รถผิดประเภท หรือค่าเสียหายส่วนแรกที่ผู้ทำประกันจะต้องจ่ายร่วมด้วย ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียผลประโยชน์ในเรื่องของค่าสินไหมทดแทน ผู้ทำประกันควรศึกษาข้อยกเว้นนี้ให้เข้าใจและปฏิบัติตาม โดยในกรมธรรม์จะมีการเน้นข้อความข้อยกเว้นนี้เป็นตัวหนังสือเป็นสีแดง

การเวนคือประกันภัย กล่าวให้เข้าใจง่ายๆ คือการขอยกเลิกประกัน ยกตัวอย่างเช่น จ่ายค่าเบี้ยประกันไปแล้วไม่พอใจในเงื่อนไขกรมธรรม์จะขอทำเรื่องยกเลิกประกัน ผู้ทำประกันจะได้รับเบี้ยประกันคืนบางส่วน ยิ่งเหลือเวลาประกันน้อยยิ่งได้คืนน้อยเท่านั้น (เป็นไปตามหลักการคิดของบริษัทประกันที่ระบุในกรมธรรม์)

ประกันภัยจะเริ่มต้นเมื่อผู้ทำประกันชำระค่าเบี้ยให้กับบริษัทประกันแล้ว ไม่ว่าจะชำระหมดหรือชำระเพียงบางส่วน (ผ่อนชำระเป็นจำนวนงวดที่บริษัทประกันกำหนด) ถึงแม้ว่าเอกสารกรมธรรม์จะยังไม่ถูกส่งมาถึงผู้ทำประกันแต่ขอให้เข้าใจได้ว่าผู้ทำประกันได้รับการคุ้มครองแล้ว และแม้ว่าเอกสารกรมธรรม์สูญหายแต่ความคุ้มครองก็ยังอยู่เช่นกัน ผู้ทำประกันควรแจ้งกับบริษัทประกันว่าได้ทำเอกสารกรมธรรม์หาย บริษัทจะจัดส่งมาให้ใหม่โดยจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันนั้นๆ เป็นผู้กำหนด

เรียบเรียงบทความโดย ( Easyinsure )

 14,181 total views,  1 views today

9 thoughts on “กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คืออะไร | อ่านง่าย ย่อมาให้แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *