ประกันวินาศภัย

ประกันวินาศภัย คืออะไร มีกี่ประเภท มาทำความรู้จักไปพร้อมกันเลย

ประกันวินาศภัย

หลายคนคงจะยังไม่เคยได้ยิน ประกันวินาศภัย หรือ Non-Life Insurance หมายความว่าอะไรมันเกี่ยวกับประกันชีวิตหรือไม่ ซึ่งหากให้อธิบายกันง่าย ๆ ประกันวินาศภัย คือ ประกันภัยทุกประเภทนอกเหนือจากการประกันชีวิต โดยมีสัญญาประกันภัยที่ว่า ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ เมื่อเกิดความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย

ประกันวินาศภัยมีกี่ประเภท

เมื่อทราบความหมายกันไปแล้ว ทีนี้เรามาดูประเภทประกันวินาศภัย มีอะไรบ้าง

1. การประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ประกันที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการใช้รถยนต์ ได้แก่ ความเสียหายต่อตัวรถ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ให้ความคุ้มครองผู้ขับขี่รถยนต์ ผู้โดยสาร รวมถึงบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แบ่งออกเป็น

  • การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือการทำ พ.ร.บ.รถยนต์ ที่เจ้าของรถยนต์ทุกคนจำเป็นต้องมี
  • การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่มีความคุ้มครองหลายประเภท เช่น ประกันภัยชั้น 1, 2+, 2, 3+, ชั้น3

2. การประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัย เป็นประกันที่คุ้มครองทรัพย์สินจากเหตุไฟไหม้ ฟ้าผ่า รวมถึงไฟฟ้าลัดวงจรที่เกิดจากฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สหุงต้มหรือแก๊สที่ใช้ทำแสงสว่างเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ภัยจากการเฉี่ยวชนของยานพาหนะ

โดยสามารถเอาประกันได้ทั้งสังหาริมทรัพย์เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม สต๊อกสินค้า เครื่องจักร และ อสังหาริมทรัพย์ประเภทสิ่งปลูกสร้าง นอกจากนี้ผู้เอาประกันภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองอื่น ๆ ได้ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ หรือ ภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง : ประกันอัคคีภัยบ้าน ประกันสำหรับที่อยู่อาศัย สำคัญ หรือ จำเป็นมากแค่ไหนกันแน่

3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เป็นประกันที่คุ้มครองความเสียหายแก่เรือและทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล แบ่งเป็นการประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร ที่อาจได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น ภัยจากลมพายุเรือเกยตื้น เรือชนกัน เรือชนหิน หรือ อุบัติเหตุอันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และยังรวมไปถึงการประกันค่าระวางด้วย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีเรือหลายลำ ก็อาจเอาประกันภัยเรือหลายลำในกรมธรรม์ฉบับเดียวกันได้ โดยกรมธรรม์จะระบุชื่อเรือและจำนวนเรืออยู่ในกรมธรรม์ฉบับเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยเสียเบี้ยประกันภัยถูกลง และโดยผลของการเสี่ยงภัยทำให้สามารถประกันเรือหลายลำที่มีลักษณะต่ำกว่ามาตรฐานได้ด้วย

รวมไปถึงการประกันภัยขนส่งสินค้า เป็นการคุ้มครองสินค้าที่เอาประกันภัยซึ่งอยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล ภัยที่ได้รับการคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองไว้ ในกรณีที่เรือเกิดอุบัติเหตุ การโจรกรรม หรือ การทิ้งของลงทะเลในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น ทั้งนี้การประกันภัยทางทะเลและขนส่งยังขยายขอบเขตความคุ้มครองไปถึงการขนส่งทางอากาศและทางบกอีกด้วย

4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัยเพื่อความคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเกิดจากเหตุที่มิได้คาดหมายไว้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความคุ้มครองจากการประกันภัยอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์

โดยปัจจุบันการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ให้ความคุ้มครองในประเทศไทยมีมากกว่า 41 ประเภท เช่น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นประกันภัยชนิดที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอกร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ

หรือการประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เช่น ประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง ประกันความรับผิด และการประกันภัยอื่น ๆ เช่น การประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยโดรน การประกันผู้เล่นกอล์ฟ เป็นต้น

ประโยขน์ของการทำประกันวินาศภัย

การทำ ประกันวินาศภัย จะทำให้ทุกคนมีหลักประกันในการกลับคืนสู่ภาวะเดิมหรือสถานะเดิมได้ หากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆขึ้น เนื่องจากว่าทุกคนมีความเสี่ยงในการดำเนินชีวิต หากสามารถรองรับความเสี่ยงนั้นได้ด้วยตนเองหรือประสบภัยแล้วไม่เกิดความเสียหายแต่อย่างใดแล้ว การประกันภัยก็อาจไม่จำเป็น

แต่ในความเป็นจริงเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าเหตุการณืที่เราจะประสบนั้นจะมีความเสียหาย หรือสูญเสียมากน้อยเพียงใด การทำประกันภัยจึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์มาก เพื่อเป็นการโอนความเสี่ยงนี้ไปให้กับบริษัทประกันภัย โดยที่เราจ่ายค่าตอบแทนจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นหลักประกันได้ว่า หากเกิดเหตุการ์ใด ๆ ขึ้น เรายังสามารถกลับมาสู่ฐานะเดิมก่อนประสบภัยได้

การทำประกันภัยมีประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย ในด้านให้ความคุ้มครองต่อบุคคล ครอบครัวและทรัพย์สินของผู้เอาประกัน และช่วยปลูกฝังให้เกิดนิสัยประหยัดและช่วยให้เกิดการออม

ประโยชน์ต่อธุรกิจ คือช่วยให้เกิดความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ช่วยในการขยายเครดิตคือการประกันภัยช่วยให้การกู้ยืมดำเนินไปอย่างสะดวกราบรื่นขึ้น และช่วยให้เกิดเสถียรภาพในต้นทุนการผลิต

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม คือ ช่วยระดมทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากบริษัทประกันภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย จะได้รับค่าตอบแทนในการรับภาระความเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยในรูปของเบี้ยประกันภัย และช่วยลดภาระแก่สังคมและรัฐบาล เนื่องจากประกันภัยทำให้บุคคลแต่ละคนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

เมื่อทราบความหมายและประเภทของ ประกันวินาศภัย กันแล้ว ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใดที่สามารถทำประกันได้ ก็ควรที่จะทำประกันวินาศภัย เหล่านี้ในประเภทตามธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ไว้แต่ล่วงหน้า เพื่อเป็นการโอนความเสี่ยงให้กับบริษัทประกันภัยนั้นดูแลให้กับเราแทน เพื่อที่เราจะได้ดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัย ไม่ต้องกังวลกับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจของเราอีกต่อไป

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *