Chat with us, powered by LiveChat

พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร มีของดีอยู่กับตัว ต้องใช้ให้เป็น..

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

พรบ.รถยนต์

สำหรับคนที่มีรถยนต์ คงจะรู้จัก พ.ร.บ.เป็นอย่างดี เพราะการทำ พรบ. ถือว่าเป็นประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535และแก้ไขเพิ่มเติม  แต่เชื่อไหมว่า ถึงแม้รถทุกคันจะต้องทำ พ.ร.บ.  แต่น้อยมากที่จะรู้ว่า พ.รบ.รถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง

เมื่อพูดถึงการคุ้มครอง ผู้ทำประกันภัยจะนึกถึง ประกันรถยนต์ชั้น1 ชั้น 2 ชั้น 3 เป็นส่วนใหญ่  ซึ่งจริง ๆ แล้ว การทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. รถยนต์ ก็สามารถคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ได้เช่นกัน

ซึ่งรถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ได้แก่ รถทุกชนิด ทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร

ผู้ที่ต้องต่อประกันภัย พ.ร.บ.รถยนต์ เป็นใคร

สำหรับคนที่ต้องต่อ พ.ร.บ.รถยนต์  คือ เจ้าของรถ ผู้ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อรถยนต์

ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. มีใครบ้าง

ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. คือ ผู้ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า  ได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.  ซึ่งมีความคุ้มครองเบื้องต้น ดังนี้

ค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ.รถยนต์  คือค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด ซึ่งบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาท ภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทได้รับคำร้องขอค่าเสียหาย  ดังนี้

พรบ.รถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง

1 กรณีบาดเจ็บ จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน

2 กรณีทุพพลภาพ อย่างใดอย่างหนึ่ง บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน

3 กรณีบาดเจ็บ ตามข้อ1 และต่อมาทุพพลภาพตามข้อ 2  บริษัทจะจ่ายรวมไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน

4 กรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าชดใช้เป็นค่าปลงศพ จำนวน 35,000บาทต่อหนึ่งคน

5 กรณีเสียชีวิตภายหลังการรักษาพยาบาล ตามข้อ 1  จะจ่ายรวมไม่เกิน 65,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม : พ.ร.บ.รถยนต์ หรือประกันภาคบังคับ…คุ้มครองอะไรบ้าง? | ฉบับย่อ เข้าใจง่าย

ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. หากเกิดความเสียหายตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป

ที่ทำให้ผู้ซึ่งอยู่ในรถไม่ว่าจะเป็นผุ้ขับขี่ ผู้โดยสาร ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให้บริษัทประกันภัยรถของแต่ละคันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถคันที่บริษัทประกันภัยไว้ แต่ถ้าผู้ประสบภัยเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้อยู่ในรถ ให้บริษัทร่วมกันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยโดยเฉลี่ยจ่ายในอัตราเท่ากัน

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น จาก พ.ร.บ.รถยนต์

กรณีบาดเจ็บ

1 ใบเสร็จจากโรงพยาบาล

2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3 กรณีทุพพลภาพให้ขอใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานความเห็นของแพทย์ที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่งทุพพลภาพ และบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนที่ได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ

กรณีเสียชีวิต

1 สำเนาใบมรณบัตร

2 สำเนาบันทึกประจำวันพนักงานสอบสวน

3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

อ่านเพิ่มเติม : พ.ร.บ.รถยนต์ มีค่ามากกว่ากระดาษใบหนึ่ง มาดูกันว่าสามารถเบิกค่าอะไรได้บ้าง

จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้ว การทำประกันภัย พ.ร.บ.รถยนต์ ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ก็สามารถได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ.รถยนต์ได้เช่นกัน  ไม่ว่าจะเป็นกรณีบาดเจ็บ ทุพพลภาพ เสียชีวิต  ประกันภัย พ.ร.บ.ก็ให้ความคุ้มครอง แต่ความคุ้มครองที่ได้รับเป็นเพียงค่าความเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งบางครั้งเป็นการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง มีความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินมาก เมื่อเทียบกับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รถยนต์ เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถชดเชยได้หมด ดังนั้น ผู้ใช้รถ จึงนิยมที่จะทำประกันภัยรถยนต์เพิ่ม เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองที่มากกว่า

ถึงแม้ว่ารถยนต์ทุกคันจะต้องทำ ประกันภัย พ.ร.บ.ทุกคัน  และผู้ประสบภัยก็สามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้ แต่อุบัติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ดังนั้น ผู้ขับขี่จึงควรระมัดระวัง ตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และปฏิบัติตามกฎจราจร มีน้ำใจต่อผุ้ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน ก็จะทำให้อุบัติเหตุลดน้อยลง

แต่หากยังไม่อุ่นใจ เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ และกังวลเกี่ยวกับค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้นแบบฉุกเฉิน ที่คงจะรับสถานการณ์ไม่ทันแน่ ก็ควรจะทำ ประกันภัยรถยนต์ ไว้ ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้น 1 ประกันภัยชั้น2 ประกนภัยชั้น 3ก็จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจและความคุ้มครองที่มากขึ้น

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ทำประกันภัย พ.ร.บ. เพียงอย่างเดียว ก็พึงระมัดวังในการขับขี่ เพราะถึงแม้ว่า พ.ร.บ.รถยนต์ จะมีความคุ้มครอง ทั้งกรณีบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต แต่ก็ถือว่าได้รับค่าความเสียหายน้อยมากหากเมื่อเทียบกับความ ทางที่ดีควรมีวินัยในการขับขี่รถ ปฏิบัติตามกฎจราจร จะดีที่สุดค่ะ และหากพบว่า พ.ร.บ. รถยนต์กำลังจะหมดความคุ้มครอง อย่าลืมทำเรื่อง ต่อ พรบ รถยนต์ ไว้ด้วยล่ะ

 103,477 total views,  1 views today

34 thoughts on “พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร มีของดีอยู่กับตัว ต้องใช้ให้เป็น..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *